AMC

Cụ thể, lãi suất của các khoản nợ bằng VNĐ được điều chỉnh về mức 10,7%/năm, bằng USD được điều chỉnh còn 5,2%/năm, EUR còn 5,7%/năm. Các mức lãi suất này được áp dụng đối với các khoản nợ xấu được VAMC chấp thuận điều chỉnh lãi suất trong Quý 2/2014 (từ ngày 15/4/2014 đến ngày 30/6/2014).

Phạm vi và đối tượng áp dụng củq quy định này là các khách hàng và khoản nợ đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư 19/2013/TT-NHNN và Quy chế mua bán và xử lý nợ của HĐTV VAMC.

Theo Thông tư 19, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu VAMC xem xét điều chỉnh lãi suất khi khách hàng và khoản nợ xấu đáp ứng 5 điều kiện: Khách hàng hợp tác tốt với VAMC, TCTD được ủy quyền; Khách hàng vay có phương án trả nợ khả thi hoặc phương án cơ cấu lại tài chính, hoạt động khả thi; Khách hàng vay thực sự khó khăn tạm thời về tài chính và việc giảm lãi suất của khoản nợ xấu góp phần giúp khách hàng vay giảm bớt khó khăn, phục hồi sản xuất; Khoản nợ xấu không vi phạm quy định về trường hợp cấm cấp tín dụng tại Luật các tổ chức tín dụng tại thời điểm ký kết hợp đồng tín dụng; Khách hàng vay không đang trong quá trình giải thể, phá sản, thu hồi Giấy phép hoạt động.

Kể từ khi ra đời và hoạt động từ giữa năm 2013 đến nay, VAMC đã mua được khoảng 45.000 tỷ nợ xấu theo giá trị sổ sách từ các ngân hàng thương mại, tuy nhiên số nợ xấu xử lý được rất thấp. Trong quý I/2014, công ty đã mua 3.929 tỷ đồng nợ xấu, với giá 3.048 tỷ đồng, thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra ban đầu là 10.000 tỷ đồng.

Dương An