Thanh tra tỉnh An Giang công bố Kết luận thanh tra số 06/KL-TTT ngày 5/12/2023 về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc chấp hành các quy định pháp luật về tài chính tại Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh và các đơn vị trực thuộc (4 chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ tại TP. Châu Đốc, huyện An Phú, huyện Phú Tân và huyện Châu Thành).

Theo đó, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh An Giang và 4 chi nhánh bố trí nhân viên hợp đồng lao động làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện là chưa đúng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Một số nhân viên chưa phù hợp về trình độ chuyên môn.

Văn phòng Đăng ký đất đai An Giang bị yêu cầu khắc phục hơn 1,37 tỷ đồng chi không đúng quy định
Chánh thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành 5 quyết định tạm thu với số tiền 1.377.485.000 đồng.
Về thời gian, quy trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), số hồ sơ trả kết quả trễ hạn nhiều hơn so với số liệu báo cáo và trên hệ thống phần mềm. Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh An Giang trễ hạn 80 trong 279 hồ sơ, tỷ lệ 29%; tại 4 chi nhánh trễ hạn 235 trong 1.115 hồ sơ, tỷ lệ 21%. Số hồ sơ trễ hạn vượt quá tỷ lệ 2%/năm, theo quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang...

Về việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh An Giang xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ chưa đảm bảo quy định về các nội dung: trích nguồn thu để cải cách tiền lương; sử dụng xe ô tô phục vụ công tác; chứng từ thanh toán công tác phí thuê xe ô tô; khoán công tác phí và chi tiền ăn giữa ca.

Đồng thời, không thực hiện thu tạm ứng 30% tiền dịch vụ, theo các hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Nợ tạm ứng số tiền lớn, kéo dài nhưng không xử lý hoàn tạm ứng, không có giải pháp thu hồi hoặc kiến nghị giải pháp thu hồi.

Bên cạnh đó, chi công tác phí và chi tiền ăn giữa ca không đúng quy định, với tổng số tiền 1.373.885.000 đồng (Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh 611.084.000 đồng; Chi nhánh An Phú 197.269.000 đồng; Chi nhánh Châu Đốc 128.882.000 đồng; Chi nhánh Phú Tân 115.322.000 đồng và Chi nhánh Châu Thành 321.328.000 đồng).

Riêng Chi nhánh Phú Tân, không thu phí thẩm định theo quy định đối với một số hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất loại đất ở, với số tiền phải thu 3.600.000 đồng.

Về xử lý kinh tế, trong quá trình thanh tra, Chánh thanh tra tỉnh An Giang đã ban hành 5 quyết định tạm thu với số tiền 1.377.485.000 đồng. Đến ngày 09/11/2023, Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh và 4 chi nhánh đã nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh An Giang số tiền trên.

Theo đó, Giám đốc Văn phòng ĐKĐĐ tỉnh và các chi nhánh hạch toán lại chi phí các khoản đã chi sai, kê khai nộp thuế và trích lập các quỹ theo đúng quy định. Giám đốc Chi nhánh Phú Tân thực hiện rà soát việc thu phí thẩm định các hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng loại đất ở còn lại trong thời kỳ thanh tra; thống kê nộp bổ sung ngân sách nhà nước đối với các trường hợp chưa thu phí thẩm định theo quy định.

Theo Thanh tra tỉnh An Giang, các tồn tại, hạn chế trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài chính chủ yếu do cách hiểu và vận dụng pháp luật không đúng quy định, chưa phát hiện có hành vi tham nhũng, tiêu cực.