v

(ảnh minh họa)

Theo nội dung tờ trình, năm 2014, ĐHĐCĐ đã phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) bằng 0,33% lợi nhuận sau thuế. Trong năm 2014, ngân hàng đã tiến hành bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới và bầu bổ sung dần các thành viên HĐQT cho đủ cơ cấu và số lượng.

Tính từ thời điểm tháng 11/2014, số lượng thành viên HĐQT là 10 người và BKS là 3 người. Tổng số tiền lương, thù lao năm 2014 chi cho các thành viên HĐQT và BKS là 18,169 tỷ đồng, bằng 0,32% lợi nhuận sau thuế, tương ứng với số lượng thành viên HĐQT và BKS quy đổi theo ngày công lao động đủ trong năm 2014 là 12 người.

Từ tỷ lệ này, cùng với căn cứ là các chỉ tiêu hoạt động cơ bản được trình tại ĐHĐCĐ, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao đối với HĐQT và BKS năm 2015 là 0,36% lợi nhuận sau thuế năm 2015.

Theo các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh cơ bản năm 2015 được trình bày tại ĐHĐCĐ, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng dự kiến là 7.300 tỷ đồng, tương ứng với lợi nhuận sau thuế là 5.694 tỷ đồng. Như vậy, mức thù lao cho 13 thành viên HĐQT và BKS trong năm 2015 sẽ xấp xỉ 20,5 tỷ đồng. /.

H.Y