THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Vụ Tài vụ Quản trị - Kho bạc Nhà nước.

- Tên gói thầu: Cải tạo, mở rộng cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ kho bạc tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

- Tên dự án: Cải tạo, mở rộng cơ sở bồi dưỡng nghiệp vụ kho bạc tại Sầm Sơn, Thanh Hóa.

- Nguồn vốn: Đầu tư phát triển ngành

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Rộng rãi trong nước, 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ.

- Thời gian bán HSMT từ 9 giờ ngày 12/2/2015 đến trước 9 giờ ngày 13/3/2015 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng 913, trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng.

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 913, trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 10 giờ ngày 13/3/2015.

- Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 đồng; Bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 15 giờ 30 ngày 13/3/2015, tại Phòng 905, trụ sở Kho bạc Nhà nước, số 32 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội./.

PV