cho vay giam ngheo

WB cho Việt Nam vay ưu đãi 390 triệu USD để thực hiện 3 dự án này có thời hạn 25 năm, lãi suất ưu đãi 1,25%. Ảnh: TLĐT

Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới được thực hiện trên 7 tỉnh gồm: Quảng Nam, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Hòa Bình, Phú Thọ, Hà Giang. Mục tiêu của dự án nhằm hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao năng lực cạnh tranh. Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2014 đến hết năm 2020 với tổng giá trị 210 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 180 triệu USD.

Với mục đích nâng cao mức sống thông qua cải thiện cơ hội sinh kế ở các xã nghèo, dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên được thực hiện trên phạm vi 130 xã thuộc 6 tỉnh gồm Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Tổng mức đầu tư của dự án là 165 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 150 triệu USD. Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2014 cho đến hết năm 2019.

Dự án tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội được thực hiện tại Hà Nội và 4 tỉnh gồm Hà Giang, Quảng Nam, Lâm Đồng và Trà Vinh cũng sẽ được thực hiện từ 2014 đến hết năm 2019. Tổng mức đầu tư của dự án là 62,5 triệu USD, trong đó vốn vay WB là 60 triệu USD. Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng một hệ thống quản lý và triển khai các chương trình trợ giúp xã hội nhằm hướng đến đảm bảo mức sống tối thiểu cho mọi người dân, góp phần giảm nghèo bền vững. Cả 3 dự án trên đều được vay với thời hạn 25 năm, lãi suất ưu đãi 1,25%./.

Theo TTXVN