Cụ thể theo Tổng cục Hải quan, việc xác định trị giá của kim loại quý, đá quý phải khai báo hải quan của người nhập cảnh, xuất cảnh theo quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 của Ngân hàng Nhà nước là rất khó xác định.

Do vậy để đảm bảo thuận lợi trong triển khai thực hiện cũng như phù hợp với quy định việc mang vàng của khách xuất cảnh, nhập cảnh, Tổng cục Hải quan đề xuất sửa đổi tiêu chuẩn kim loại quý, đá quý nêu trên là theo khối lượng để phù hợp với thực tế công tác thủ tục hải quan của người xuất cảnh, nhập cảnh.

Ngoài ra, đề nghị Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn rõ cách nhận biết các công cụ chuyển nhượng khác được chiết khấu theo quy định của pháp luật nêu tại khoản 4 Điều 6 Thông tư số 04/2013/TT-NHNN ngày 01/3/2013 là những loại nào./.

N.P