Một trong những nội dung sửa đổi được ban soạn thảo đưa vào dự thảo là quy định lại về đối tượng khách hàng tài chính vi mô, để đảm bảo hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô hướng đúng đến đối tượng là những người yếu thế, không hoặc khó có khả năng tiếp cận với nguồn vồn từ tổ chức tín dụng. Đồng thời, việc này cũng đảm bảo thống nhất với đối tượng khách hàng của tổ chức tài chính vi mô được quy định tại thông tư sửa đổi Thông tư số 03/2018/TT-NHNN.

Xây dựng nghị định quy định về dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội
Xây dựng Nghị định quy định về dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị - xã hội.
Ảnh: T.L
Agribank góp phần phát triển dịch vụ tài chính vi mô

Dự thảo cũng bổ sung nội dung về chấp thuận thay đổi các nội dung hoạt động chương trình, dự án tài chính vi mô để làm cơ sở cho tổ chức thực hiện; sửa đổi quy định về thẩm quyền theo hướng UBND tỉnh, thành phố là cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chấp thuận, chấm dứt hoạt động; chấp thuận thay đổi các nội dung hoạt động của chương trình, dự án tài chính vi mô.

Ngoài ra, một trong những nội dung mới khác của dự thảo là bổ sung quy định về hồ sơ, trình tự thực hiện cấp giấy đăng ký hoạt động cho phù hợp với phân cấp mới về quản lý chương trình, dự án tài chính vi mô.

Dự thảo cũng bổ sung quy định yêu cầu tổ chức thực hiện chương trình, dự án tài chính vi mô phải có bộ phận quản lý chương trình, dự án riêng biệt tại từng địa bàn nơi thực hiện để đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động./.