Mục đích của kế hoạch này là xác định danh mục dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định của Ngân hàng Nhà nước là cơ sở để triển khai các nhiệm vụ tiếp theo trong kế hoạch của Ngân hàng Nhà nước triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

Ban hành kế hoạch chia sẻ dữ liệu số của Ngân hàng Nhà nước
Ban hành kế hoạch chia sẻ dữ liệu số của Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước lấy ý kiến về dự thảo quy định về cho vay ra nước ngoài Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Nhà nước ban hành quyết định về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

Nghị định 47 là văn bản quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, Nghị định 47 không áp dụng đối với việc chia sẻ dữ liệu số chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước được quy định tại Luật Bảo vệ bí mật nhà nước. Việc chia sẻ dữ liệu số chứa thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kế hoạch mới ban hành của Ngân hàng Nhà nước cũng nhằm thực hiện quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của Ngân hàng Nhà nước, tạo lập nền tảng cho việc xây dựng Chính phủ điện tử và hướng tới xây dựng Chính phủ số tại Ngân hàng Nhà nước; xác định trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước trong việc tổ chức quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của Ngân hàng Nhà nước.

Kế hoạch cũng đã đề ra các nội dung triển khai và công bố danh mục dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định, trong đó có việc phổ biến nội dung của Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, các thông tin, văn bản có liên quan đến quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; rà soát, đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước để đảm bảo phù hợp, thống nhất với Nghị định số 47/2020/NĐ-CP.

Nội dung triển khai cũng có việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị có liên quan trong việc triển khai công bố Danh mục dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định của Ngân hàng Nhà nước.

Ngoài ra, một số nội dung công việc khác gồm có xây dựng danh mục dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định của NHNN; Định kỳ rà soát, cập nhật, bổ sung danh mục khi có thay đổi; công bố danh mục dữ liệu chia sẻ theo hình thức chia sẻ dữ liệu mặc định của Ngân hàng Nhà nước trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước./.