Cụ thể, sau khi nhận được thư trả lời chính thức của nhóm 6 ngân hàng phát triển, bao gồm: Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) thông báo về khung điều kiện vay (như thời hạn khoản vay, thời gian ân hạn, lãi suất, đồng tiền vay, phí cam kết, phí thu xếp khoản vay, phí quản lý, phần phụ phí theo kỳ hạn và các ghi chú khác nếu có).

Bộ Tài chính đã tổng hợp vào mẫu bảng đính kèm thông báo này, đồng thời đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính (mof.gov.vn - thư mục khung điều kiện vay ngân hàng phát triển) - đây là khung điều kiện vay của 6 nhà tài trợ lớn cung cấp hơn 80% tổng nguồn vốn vay vốn ODA và vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

cho vay
Bảng điều kiện vay vốn của Ngân hàng Thế giới.

Bộ Tài chính cũng đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương, chủ dự án, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp căn cứ vào các điều kiện vay vốn ODA, vay ưu đãi nêu tại mẫu bảng đính kèm làm cơ sở tính toán khi quyết định đăng ký đề xuất dự án dự kiến sử dụng vốn vay của nhóm 6 ngân hàng phát triển.

Trường hợp các bộ, ngành, địa phương, chủ dự án, các tổ chức, cơ quan, các doanh nghiệp dự kiến sử dụng nguồn vốn khác ngoài nguồn vốn của nhóm 6 ngân hàng phát triển có thể tham chiếu các điều kiện vay vốn ODA, vay ưu đãi của nhóm 6 ngân hàng phát triển để xây dựng các phương án phù hợp cho đề xuất dự án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định./.

Đức Minh