Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận việc Kienlongbank tăng vốn điều lệ tối đa thêm 415.864.530.000 đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Hình thức tăng vốn này thực hiện theo đề nghị của Kienlongbank tại Văn bản số 396/NHKL ngày 14/6/2021 và Nghị quyết số 02NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Kienlongbank phiên họp thường niên năm 2021.

Văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước nêu rõ, Kienlongbank thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Kienlongbank chỉ được thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định tại văn bản này khi tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan.

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, Kienlongbank thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động.

Đây là nội dung được quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Ngân hàng Nhà nước quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Trước khi thực hiện đợt tăng vốn này, Kienlongbank có vốn điều lệ 3.237 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 4.516 tỷ đồng.

Dư nợ cho vay khách hàng tại thời điểm 30/6/2021 là 35.321 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay khách hàng là 347 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2021 đạt 607 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.897 đồng/1 cổ phiếu./.

Chí Tín