So với quy định hiện hành, Thông tư 04/2021/TT-BTC đã thay đổi tỷ lệ (tỷ lệ trần hoặc tỷ lệ sàn) của từng nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới. Chẳng hạn như, mức chi hỗ trợ nhân đạo sẽ không thấp hơn 25% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm và số dư quỹ các năm trước; chi không quá 20% đối với công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ. Hay đối với công tác tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức chi sẽ không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào quỹ hàng năm và số dư Quỹ các năm trước.

Thông tư 04 cơ bản giữ nguyên các quy định về tổ chức, quản trị và điều hành quỹ, công tác lập dự toán, kế toán, quyết toán của quỹ. Tuy nhiên, về quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường đã có sửa đổi, bổ sung.

Thanh toán cho người bị thiệt hại chỉ sau 2 ngày

Theo đó, thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 30 Nghị định 03/2021/NĐ-CP, Thông tư 04 quy định chi tiết quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường từ Quỹ bảo hiểm xe cơ giới đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng (tử vong hoặc tổn thương bộ phận được điều trị cấp cứu) trong các trường hợp khác nhau.

quỹ bảo hiểm xe cơ giới
Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới chi hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tại Thái Nguyên. Ảnh: iav.vn.

Cụ thể, thông tư nêu rõ, đối với quy trình, thủ tục chi hỗ trợ nhân đạo, người bị thiệt hại hoặc người thừa kế hoặc đại diện của người bị thiệt hại sẽ liên hệ với Quỹ bảo hiểm xe cơ giới để được hướng dẫn lập hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo. Trong vòng 1 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đề nghị của người bị thiệt hại, quỹ có trách nhiệm hướng dẫn hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo quy định. Trong vòng 2 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, quỹ có trách nhiệm thanh toán cho người bị thiệt hại; trong trường hợp từ chối chi hỗ trợ nhân đạo, quỹ phải có văn bản giải thích rõ lý do.

Về mặt hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo, người bị thiệt hại có trách nhiệm thu thập 1 bộ hồ sơ đề nghị chi hỗ trợ nhân đạo và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ. Tại thông tư, hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo cũng đã quy định rõ các loại tài liệu cần thiết.

Như vậy, về cơ bản, quy trình, thủ tục và hồ sơ chi hỗ trợ nhân đạo được xây dựng đảm bảo mục tiêu hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật và với các quan điểm: hồ sơ chi hỗ trợ đơn giản, gọn nhẹ; thời gian giải quyết thủ tục nhanh chóng, kịp thời; trách nhiệm của nạn nhân phải kê khai trung thực, đầy đủ thông tin yêu cầu.

Doanh nghiệp được hoàn trả tạm ứng bồi thường trong 5 ngày

Theo quy định tại Thông tư 04, sau khi doanh nghiệp bảo hiểm nộp Quỹ bảo hiểm xe cơ giới 1 bộ hồ sơ theo quy định, trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, quỹ có trách nhiệm hoàn trả các khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã tạm ứng bồi thường theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 27 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP. Trường hợp từ chối hoàn trả, Quỹ bảo hiểm xe cơ giới có văn bản giải thích rõ lý do.

quỹ bảo hiểm xe cơ giới
Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới chi hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tại Hải Phòng. Ảnh: iav.vn.

Về hồ sơ đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm thu thập 1 bộ hồ sơ đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ.

Hồ sơ đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường bao gồm các tài liệu: đơn đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường do doanh nghiệp bảo hiểm ký theo mẫu quy định tại Phụ lục III kèm theo Thông tư 04; bản sao công chứng văn bản giải quyết bồi thường bảo hiểm hoặc từ chối giải quyết bồi thường bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm; bảng kê chi tiết các vụ tai nạn mà doanh nghiệp bảo hiểm đề nghị hoàn trả tạm ứng bồi thường./.

Duy Thái