Tuyên ngôn độc lập - Những giá trị lịch sử trường tồn
Tuyên ngôn độc lập - Những giá trị lịch sử trường tồn
Tuyên ngôn độc lập - Những giá trị lịch sử trường tồn

Bản Tuyên ngôn độc lập ấy, cho đến ngày hôm nay, sau 76 năm vẫn còn nguyên những giá trị, đặc biệt là khẳng định ý chí, khát vọng hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử./.

TTXVN