Đối chiếu với các quy định hiện hành, theo Tổng cục Hải quan, phương tiện quay vòng theo phương thức tạm nhập tái xuất hoặc tạm xuất tái nhập (trong thời hạn nhất định) để chứa hàng hóa xuất nhập khẩu thuộc trường hợp được miễn thuế xuất nhập khẩu.

Khi tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng thuộc đối tượng miễn thuế xuất nhập khẩu, doanh nghiệp thực hiện khai báo mã đối tượng miễn thuế xuất nhập khẩu trên tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại Bảng mã miễn thuế xuất nhập khẩu; không chịu thuế xuất nhập khẩu dùng trên hệ thống VNACCS/VCIS (trong đó XN018 hàng tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập quay vòng).

Về chính sách thuế xuất nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài, hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác, theo Tổng cục Hải quan, đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu không áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài hoặc hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài và khu phi thuế quan.

Trường hợp doanh nghiệp chế xuất đáp ứng điều kiện khu phi thuế quan theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, được xác nhận đáp ứng điều kiện kiểm tra, giám sát hải quan thì được hưởng ưu đãi đầu tư và chính sách thuế đối với khu phi thuế quan kể từ thời điểm mục tiêu đầu tư thành lập doanh nghiệp chế xuất được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh hoặc Giấy xác nhận đăng ký doanh nghiệp chế xuất của cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Khi nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế, doanh nghiệp thực hiện khai báo mã đối tượng không chịu thuế xuất nhập khẩu trên tờ khai hải quan theo hướng dẫn tại Bảng mã miến thuế xuất nhập khẩu; không chịu thuế xuất nhập khẩu trên Hệ thống VNACCS/VCIS. Trong đó, xuất nhập khẩu 31 hàng từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài; xuất nhập khẩu 32 hàng nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phuế quan; xuất nhập khẩu 33 hàng từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác.

Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty TNHH Ken Logistics nghiên cứu các quy định, đối chiếu hồ sơ và liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan đề được hướng dẫn cụ thể./.