THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Bắc Giang.

2. Tên gói thầu: Thi công xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Yên Dũng, Bắc Giang.

3. Tên dự án: Dự án xây dựng Trụ sở KBNN Yên Dũng, Bắc Giang.

4. Nguồn vốn: Quỹ PTHĐ Ngành.

5. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước.

6. Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 3 năm 2014 đến trước 07 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 4 năm 2014(trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Phòng Hành chính Quản trị_Kho bạc Nhà nước Bắc Giang, đường Hoàng Văn Thụ thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang.

7. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng chẵn).

8. Địa chỉ nhận HSDT: Hội trường tầng 5 Kho bạc Nhà nước Bắc Giang, đường Hoàng Văn Thụ thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang.

9. Thời điểm đóng thầu: 7 giờ 30 phút ngày 14 tháng 4 năm 2014.

10. Bảo đảm dự thầu: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

HSDT sẽ được mở công khai vào 8 giờ 00 phút (giờ Việt Nam), ngày 14 tháng 4 năm 2014, tại Hội trường tầng 5 Kho bạc Nhà nước Bắc Giang, đường Hoàng Văn Thụ thành phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang.

Kho bạc Nhà nước Bắc Giang kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T