THÔNG BÁO MỜI THẦU

- Tên Bên mời thầu: Kho bạc Nhà nước Nghệ An

- Tên gói thầu: Gói thầu Xây lắp công trình Trụ sở KBNN Hoàng Mai -Nghệ An

- Tên dự án: Trụ sở Kho bạc Nhà nước Hoàng Mai - Nghệ An(Quyết định số 842/QĐ-KBNN ngày 10/10/2014 của Kho bạc Nhà nước về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Kho bạc Nhà nước Hoàng Mai-Nghệ An)

- Nguồn vốn: Vốn đầu tư phát triển ngành Kho bạc Nhà nước

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Ngày đăng ký tham dự thầu 20, 21/4/2015 (trong giờ hành chính); Ngày phát hành hồ sơ mời thầu từ 7h ngày 24/4/2015 đến trước thời điểm đóng thầu 14h ngày 11/5/2015(trong giờ hành chính); Thời gian mở thầu 14h30 ngày 11/5/2015

- Địa điểm bán hồ sơ mời thầu: Tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An, đường VI.Lênin, P. Hưng Phúc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0383.520779 / Fax: 0383 844143

- Giá bán một bộ hồ sơ: 1.500.000 VNĐ/bộ.

- Địa chỉ nhận hồ sơ dự thầu: Tại Trụ sở Kho bạc Nhà nước Nghệ An, đường VI.Lênin, P. Hưng Phúc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

- Thời điểm đóng thầu: 14h30 ngày 11/5/2015

- Bảo đảm dự thầu: 119.800.000 VNĐ (Một trăm mười chín triệu, tám trăm ngàn đồng)

Hình thức bảo đảm dự thầu: Nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp nộp bằng tiền mặt hoặc nộp thư bảo lãnh của ngân hàng.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở công khai vào lúc 14h30 ngày 11/5/2015./.

PV