Ngày 19/3, CTCP Chứng khoán Thành Công đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Lợi nhuận của Chứng khoán Thành Công có xu hướng giảm
Lợi nhuận của Chứng khoán Thành Công (TCI) giảm 17%, tương đương 11,6 tỷ đồng
Các nguồn thu biến động giảm chủ yếu từ hoạt động đại lý phát hành chứng khoán là 3,4 tỷ đồng, giảm 90%; doanh thu hoạt động môi giới là 24,8 tỷ đồng, giảm 32,1% và doanh thu hoạt động cho vay ký quỹ là 54,7 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo giải trình, nguyên nhân biến động lợi nhuận sau thuế là do tổng doanh thu năm 2023 ghi nhận mức 198,5 tỷ đồng, giảm 20 tỷ đồng, tương đương giảm 9,15% so với cùng kỳ.

Trong đó, các nguồn thu biến động giảm chủ yếu từ hoạt động đại lý phát hành chứng khoán là 3,4 tỷ đồng, giảm 90%; doanh thu hoạt động môi giới là 24,8 tỷ đồng, giảm 32,1% và doanh thu hoạt động cho vay ký quỹ là 54,7 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Mặt khác, nguồn thu năm 2023 ghi nhận tăng mạnh đến từ doanh thu tài chính và doanh thu tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), tương ứng mức tăng lần lượt là 364,6% và 314,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Bên cạnh đó, tổng chi phí năm 2023 ghi nhận mức hơn 131 tỷ đồng, giảm 1,5 tỷ đồng, tương đương giảm 1,13% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, chủ yếu do sự biến động của chi phí hoạt động kinh doanh năm 2023 giảm gần 35% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của Chứng khoán Thành Công ghi nhận mức lãi 58,4 tỷ đồng, giảm 17%, tương đương giảm 11,6 tỷ đồng so với đầu năm 2022./.