Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư 04/2021/TT-BTC quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới.

Nâng mức trách nhiệm bảo hiểm lên 150 triệu đồng/người/vụ

Theo quy định tại Phụ lục I của Thông tư 04, mức phí bảo hiểm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới cơ bản được giữ nguyên so với quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BTC.

Theo đại diện Ban soạn thảo, trên cơ sở số liệu thống kê kết quả hoạt động kinh doanh bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới của các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) trong 2 năm 2018-2019, với mức phí bảo hiểm hiện hành, các DNBH vẫn đảm bảo lợi nhuận hoạt động kinh doanh. Vì vậy, Thông tư 04 quy định theo hướng giữ nguyên phí bảo hiểm như quy định hiện hành.

bảo hiểm xe máy
Phí bảo hiểm bắt buộc TNDS xe cơ giới giữ nguyên như hiện hành.

Theo quy định tại Nghị định 03/2020/NĐ-CP và nội dung chính sách đã được Chính phủ phê duyệt, mức trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới được xây dựng nhằm đảm bảo cơ bản chi phí thực tế về giá dịch vụ khám, chữa bệnh, chăm sóc y tế và chi phí khắc phục thiệt hại đối với tài sản kịp thời hỗ trợ nạn nhân tai nạn giao thông nhanh chóng khắc phục tổn thất, đặc biệt là tổn thất về tính mạng, thân thể.

Trên cơ sở đó, thông tư điều chỉnh thay đổi mức trách nhiệm bảo hiểm so với quy định hiện hành tại Điều 9 Thông tư số 22/2016/TT-BTC. Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 04 đã nâng mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về sức khỏe, tính mạng do xe cơ giới gây ra từ 100 triệu đồng/1 người/1 vụ tai nạn lên mức 150 triệu đồng cho 1 người trong một vụ tai nạn.

Đồng thời, thông tư mới giữ nguyên mức trách nhiệm bảo hiểm đối với thiệt hại về tài sản: 50 triệu đồng trong một vụ tai nạn đối với thiệt hại do xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) và các loại xe có kết cấu tương tự theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra; 100 triệu đồng trong một vụ tai nạn đối với thiệt hại do xe ô tô, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng theo quy định của Luật Giao thông đường bộ gây ra.

Quy định rõ ràng về tỷ lệ của từng nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới

Căn cứ vào các quy định tại khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 27 Nghị định 03/2020/NĐ-CP và kết quả hoạt động của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới thời gian qua, Thông tư 04 đã thay đổi tỷ lệ của từng nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới so với quy định hiện hành.

Theo đó, tại Điều 5, Thông tư 04 quy định, đối với chi hỗ trợ nhân đạo, thì mức chi không thấp hơn 25% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ các năm trước (nếu có). Đồng thời, đối với công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông đường bộ, mức chi không vượt quá 20% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ các năm trước (nếu có).

Đối với tổ chức tuyên truyền, giáo dục về an toàn giao thông đường bộ và chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thì mức chi không vượt quá 15% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm và số dư Quỹ các năm trước (nếu có).

Bên cạnh đó, mức chi hỗ trợ cho lực lượng công an trong công tác phối hợp với Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, Hội đồng quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới và các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ trong công tác đề phòng, hạn chế tổn thất, phòng chống gian lận trong kinh doanh bảo hiểm và thực hiện quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, thì mức chi không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.

Đối với hỗ trợ khen thưởng thành tích cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, đề phòng hạn chế tổn thất, tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ thì mức chi không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm.

Thông tư 04 cũng quy định, đối với chi hoàn thiện, duy trì hoạt động cơ sở dữ liệu về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, mức chi không vượt quá 10% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm. Đồng thời, mức chi không vượt quá 5% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm đối với hoạt động của Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN và hoạt động của Cơ quan quốc gia Việt Nam thực hiện Nghị định thư số 5 về Chương trình bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới ASEAN.

Ngoài ra, thông tư nêu rõ, mức chi không vượt quá 8% tổng số tiền đóng vào Quỹ hàng năm đối với chi quản lý Quỹ bảo hiểm xe cơ giới./.

Duy Thái