Tại văn bản, Thống đốc NHNN yêu cầu Giám đốc NHNN chi nhánh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, giám sát chặt chẽ các TCTD trên địa bàn thực hiện cơ cấu lại, giám sát thường xuyên diễn biến nợ xấu và thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu của các TCTD trên địa bàn theo các chỉ đạo của Thống đốc NHNN.

NHNN chi nhánh có TCTD đặt trụ sở chính trên địa bàn có biện pháp chủ động phối hợp chặt chẽ với NHNN chi nhánh nơi TCTD có các đơn vị mạng lưới để theo dõi, giám sát chặt chẽ việc thực hiện phương án cơ cấu lại và kế hoạch kiện toàn tổ chức và hoạt động các đơn vị mạng lưới đã được phê duyệt; chỉ đạo TCTD gửi nội dung cơ cấu lại có liên quan tới các đơn vị mạng lưới cho NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố liên quan để phối hợp chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện. Kịp thời báo cáo NHNN các khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Tăng cường quản lý nhà nước, thanh tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các TCTD trên địa bàn; trong đó tập trung thanh tra các NHTM, chi nhánh NHTM, QTDND yếu kém, nợ xấu cao, kinh doanh kém hiệu quả và có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các TCTD chấn chỉnh công tác nhân sự; kiên quyết xử lý những trường hợp cán bộ không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

Tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan (Tòa án nhân dân, Cục thi hành án, Sở Tư pháp…) trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về xử lý tài sản bảo đảm để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu./.

Dương An