kcb

ảnh minh họa

Theo dự thảo Thông tư Quy định sử dụng nguồn NSNN mua bảo hiểm trách nhiệm trong KCB đối với cơ sở KCB công lập đang được Bộ Tài chính xin ý kiến, thì mức NSNN hỗ trợ mua bảo hiểm trách nhiệm trong KCB sẽ được tính toán bằng tỷ lệ phí bảo hiểm nhân với tổng hạn mức trách nhiệm bảo hiểm/ năm, cộng với phụ phí/ người nhân số người hành nghề KCB tại cơ sở KCB, cụ thể quy định:

Cơ sở KCB tuyến huyện (bao gồm cả tuyến xã) có tổng hạn mức trách nhiệm được tính 3 triệu đồng/ năm bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm là 1,5% và phụ phí/ 132 người;

Cơ sở KCB tuyến tỉnh có tổng hạn mức trách nhiệm được tính 3 triệu đồng/ năm bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm là 1,3% và phụ phí / 165 người;

Cơ sở KCB tuyến trung ương có tổng hạn mức trách nhiệm được tính 5 triệu đồng/năm bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm là 1,2% và phụ phí/ 242 người.

Trong đó, số người hành nghề KCB tại cơ sở KCB trong năm không vượt quá số lượng người được cấp có thẩm quyền giao theo quy định.

Dự thảo cũng quy định, mức hỗ trợ mua bảo hiểm trách nhiệm trong KCB là căn cứ để cơ sở KCB lập dự toán chi từ nguồn NSNN cấp hàng năm.

Trường hợp cơ sở KCB có tổ chức triển khai các hoạt động dịch vụ phải sử dụng người làm việc ngoài số lượng người được giao, thì đơn vị được sử dụng nguồn thu từ hoạt động dịch vụ để mua bảo hiểm trách nhiệm trong KCB cho người lao động, bảo đảm phù hợp với nhu cầu của đơn vị.

Trường hợp cơ sở KCB có nhu cầu lựa chọn mức bảo hiểm trách nhiệm trong KCB có mức phí bảo hiểm cao hơn mức hỗ trợ của NSNN, đơn vị được sử dụng từ quỹ phát triển sự nghiệp (nếu có) để chi trả phân chênh lệch tăng thêm./.

H.Minh