Theo kế hoạch, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã phân công các vụ, cục, đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước triển khai thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 theo 12 nhóm nhiệm vụ.

Đó là hoàn thiện thế chế về cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính; tham gia ý kiến đối với quy định thủ tục hành chính trong lập đề nghị và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định quy định về thủ tục hành chính trong các dự thảo thông tư của Ngân hàng Nhà nước; công bố, công khai thủ tục hành chính; rà soát quy định, thủ tục hành chính.

Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng
Rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

Các nhiệm vụ còn có việc triển khai Nghị quyết 59/NQ-CP ngày 04/7/2017 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngân hàng Nhà nước; thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP, Nghị định số 107/2021/NĐ-CP và Đề án đổi mới Cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính ban hành kèm, theo Quyết định 468/QĐ-TTg; hoạt động truyền thông.

Trong các nhóm nhiệm vụ, Ngân hàng Nhà nước cũng đặt ra mục tiêu nâng cao chất lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; công tác kiểm tra, theo dõi triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính; xử lý phản ánh, kiến nghị quy định hành chính và các hoạt động khác.

Nội dung của kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa và rà soát quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ gồm: công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc; công tác thống kê, rà soát, tính chi phí tuân thủ quy định đến hoạt động kinh doanh; xây dựng phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh; thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tại Quyết định số 1844/QĐ-TTg ngày 02/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ…

Danh mục các quy định liên quan hoạt động kinh doanh thực hiện rà soát năm 2022 gồm: quy định về thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Vụ Quản lý ngoại hối; quy định về thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Vụ Thanh toán.

Bên cạnh đó, kế hoạch trên cũng quy định thời gian thực hiện và kết quả đối với từng nhiệm vụ cụ thể, giao Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước và thành viên tổ công tác thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, theo Quyết định số 2150/QĐ-NHNN ngày 31/12/2021 có trách nhiệm tổ chức thực hiện đảm bảo mục tiêu, tiến độ các nhiệm vụ được giao./.