Từ góc độ lý luận và thực tiễn tại nhiều quốc gia trên thế giới đều khẳng định vai trò quan trọng của hoạt động tài chính vi mô trong thúc đẩy tài chính toàn diện.

Tại Việt Nam, phát triển tài chính vi mô là một trong các mục tiêu cụ thể của Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 (Chiến lược) (ban hành kèm theo Quyết định số 149/QĐTTg ngày 20/1/2020 của Thủ tướng Chính phủ).

Bàn giải pháp tăng hiệu quả của tài chính vi mô
Tọa đàm diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: S.B
Bảo hiểm tiền gửi hỗ trợ tổ chức tài chính vi mô và người nghèo Sửa đổi một số quy định về bảo đảm an toàn của tổ chức tài chính vi mô

Chiến lược đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp để phát triển loại hình này, như: khuyến khích phát triển mô hình liên kết hoạt động của các ngân hàng thương mại với các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô…

Tại tọa đàm, các đại biểu, chuyên gia đã đề xuất một số giải pháp và các kiến nghị, trong đó có việc tiếp tục rà soát, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô.

Một trong những giải pháp được các chuyên gia đề xuất là không ngừng nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức tài chính vi mô, các chương trình, dự án tài chính vi mô; tiếp tục khuyến khích phát triển mô hình liên kết hoạt động của các ngân hàng thương mại với các tổ chức, chương trình, dự án tài chính vi mô thông qua hình thức cung cấp vốn tín dụng.

Theo đó, các tổ chức tài chính sẽ phải tăng nguồn vốn từ vốn chủ sở hữu, nhà đầu tư trong nước và trái phiếu/huy động nguồn vốn từ nhà đầu tư nước ngoài; nâng cao năng lực quản trị rủi ro; đầu tư ứng dụng công nghệ vào các quy trình hoạt động để nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian, tiết giảm chi phí.

Vai trò của ứng dụng công nghệ

Giải pháp nữa được nhiều chuyên gia đề cập là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát triển và đa dạng hóa sản phẩm; đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh hợp tác với ngân hàng thương mại, các tổ chức công nghệ tài chính nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ (như eKYC, SMS banking, Homebanking, Mobilebanking…) để tạo thuận lợi hơn cho khách hàng.