Ngày 28/2/2022, Bộ Tài chính đã chính thức ban hành Thông tư 14/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) của chủ xe cơ giới.

Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới: Sửa đổi, bổ sung tăng cường hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
Dịch Covid-19 kéo dài đã gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp bảo hiểm
và người mua bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới.

Hỗ trợ doanh nghiệp và người mua bảo hiểm

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Thông tư số 50/2017/TT-BTC ban hành ngày 15/5/2017, khi giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm và không được thỏa thuận thay đổi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng. Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không đóng đủ phí theo thời hạn thỏa thuận, hoặc không có tài sản đảm bảo, bảo lãnh thanh toán, hợp đồng bảo hiểm sẽ chấm dứt khi hết thời hạn thanh toán phí bảo hiểm.

Cùng với đó, theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/1/2021, DNBH và bên mua bảo hiểm phải thực hiện theo biểu phí bảo hiểm do Bộ Tài chính ban hành tương ứng với thời hạn bảo hiểm 1 năm; đồng thời, tại Điều 5 thông tư này đã quy định về tỷ lệ chi, cơ sở xác định tỷ lệ chi của từng nội dung chi của Quỹ bảo hiểm xe cơ giới.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhiều địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đã gây ảnh hưởng lớn tới các DNBH và bên mua bảo hiểm trong việc thực hiện các quy định tại Thông tư số 04/2021/TT-BTC.

Có thể xem xét sử dụng
số dư Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới
hỗ trợ doanh nghiệp

Thông tư 14 quy định: “Trong khoảng thời gian từ ngày 1/3/2021 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19, Hội đồng Quản lý quỹ có thể đề xuất Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam báo cáo Bộ Tài chính xem xét, cho phép sử dụng số dư quỹ các năm trước cho các nội dung chi quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này; mức chi của từng nội dung này không vượt quá tỷ lệ quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 và khoản 8 Điều này tương ứng với mức tối đa 1% theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Nghị định số 03/2021/NĐ-CP”.

Thông tin từ Cục Quản lý, Giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, qua báo cáo của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và DNBH, thì DNBH và bên mua bảo hiểm gặp khó khăn do trong thời gian giãn cách xã hội, xe cơ giới không hoạt động, không có rủi ro vẫn phải đóng phí bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới, Do đó, bên mua bảo hiểm đề nghị được kéo dài thời hạn hợp đồng tương ứng với thời gian thực hiện cách ly xã hội do xe không hoạt động.

Do vậy, Thông tư 14/2022/TT-BTC đã được Bộ Tài chính kịp thời ban hành, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DNBH và bên mua bảo hiểm trong việc thực hiện quy định về thời hạn thanh toán phí bảo hiểm và kéo dài thời hạn bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân và sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Có thể thỏa thuận để gia hạn nếu xe ngừng hoạt động vì Covid-19

Tại Điều 1, Thông tư 14/2022/TT-BTC vừa được ban hành đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2017/TT- BTC. Theo đó, Thông tư 14 đã quy định, bên mua bảo hiểm và DNBH có thể thỏa thuận thay đổi thời hạn thanh toán phí bảo hiểm hoặc thỏa thuận nợ phí bảo hiểm mà không cần tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm, khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định tại thông tư này.

Cụ thể, bên mua bảo hiểm hoặc DNBH tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 hoặc các khu vực bị cách ly y tế, phong tỏa ổ dịch để kiểm soát dịch Covid-19 theo văn bản của cấp có thẩm quyền hoặc địa phương được xác định cấp độ dịch Covid-19 là nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Đồng thời, bên mua bảo hiểm phát sinh nghĩa vụ thanh toán phí bảo hiểm trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2021 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19. Trong mọi trường hợp, thời hạn thanh toán phí bảo hiểm không vượt quá thời hạn bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm.

Cùng với đó, tại Điều 2, Thông tư đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2021/TT- BTC ngày 15/1/2021 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe cơ giới. Theo đó, thông tư mới đã sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Thông tư 04. Cụ thể, phí bảo hiểm của từng loại xe cơ giới được quy dịnh tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 04.

Đặc biệt, thông tư mới quy định, chủ xe cơ giới và DNBH có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn bảo hiểm tương ứng thời gian xe cơ giới không tham gia giao thông, không hoạt động do áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo phù hợp pháp luật kinh doanh bảo hiểm, pháp luật dân sự và quy định pháp luật có liên quan khi đáp ứng điều kiện.

Điều kiện được thỏa thuận để kéo dài thời gian bảo hiểm xe cơ giới

Chủ xe cơ giới tại các địa phương áp dụng giãn cách xã hội theo quy định tại Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg hoặc các khu vực bị cách ly y tế, phong tỏa ổ dịch để kiểm soát dịch Covid-19 theo văn bản của cấp có thẩm quyền, hoặc địa phương được xác định cấp độ dịch Covid-19 là nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, theo quy định tại Nghị quyết số 128/NQ-CP, trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2021 cho đến khi Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch Covid-19.