THÔNG BÁO MỜI THẦU

1. Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

2. Tên gói thầu: Xây lắp nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ

3. Nguồn vốn: Nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn chi hỗ trợ thanh toán XDCB của ngành Thuế

4. Hình thức đấu thầu: đấu thầu rộng rãi trong nước

5. Thời gian bán HSMT: từ 8 giờ, ngày 21 tháng 4 năm 2014 đến trước 14 giờ 00 phút, ngày 8 tháng 5 năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa điểm bán HSMT: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: Đường CMT8, phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 061.3846 718

6. Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

7. Địa chỉ nhận HSDT: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

8. Thời điểm đóng thầu: 14 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2014

9. Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng), bằng thư bảo lãnh ngân hàng.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 5 năm 2014

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên./.

Đ.T