THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

1. Tên Bên mời thầu: Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

2. Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Chi cục Thuế huyện Sơn Dương năm 2014

3. Tên dự án: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ Chi cục Thuế huyện Sơn Dương năm 2014

4. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước

5. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước

6. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 04 tháng 7 năm 2014 đến trước 10 giờ ngày 11 tháng 7 năm 2014 (trong giờ hành chính).

Địa chỉ phát hành: Phòng họp tầng 2 trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang - Số 6 đường Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

Điện thoại: 0273 822489 Fax: 0273 822713

7. Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất (báo giá): Chậm nhất là trước 10 giờ, ngày 11 tháng 7 năm 2014, tại: Phòng họp tầng 2 trụ sở làm việc Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang - Số 6 đường Bình Thuận, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang./

Đ.T