Theo đó, BIDV đạt tổng dư nợ tín dụng và đầu tư là 1,65 triệu tỷ đồng; trong đó dư nợ tín dụng đạt 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2020, nằm trong giới hạn tín dụng Ngân hàng Nhà nước giao (12%) và chiếm hơn 13% dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế.

Dư nợ tín dụng và đầu tư của BIDV năm 2021 là 1,65 triệu tỷ đồng
Dư nợ tín dụng và đầu tư của BIDV năm 2021 là 1,65 triệu tỷ đồng
Nợ xấu cuối 2021 là 1,9%, nhưng tính cả nợ xấu tiềm ẩn là 3,79% Tín dụng năm 2021 có thể tăng trưởng khoảng 14%

Đến 31/12/2021, BIDV đạt tổng tài sản khối ngân hàng thương mại là 1,72 triệu tỷ đồng, tăng 16,3% so với 2020.

Tổng nguồn vốn huy động đạt 1,61 triệu tỷ đồng; trong đó huy động vốn tổ chức, dân cư đạt 1,49 triệu tỷ đồng, tăng 16,9% so với năm 2020, chiếm hơn 11% thị phần tiền gửi toàn ngành.

Dư nợ bán lẻ tăng 25% so với năm 2020, dư nợ khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tương ứng tăng 15% và 21%.

Tỷ lệ nợ xấu theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN kiểm soát ở mức 0,81%, giảm 0,73% so với năm 2020, nằm trong mục tiêu Ngân hàng Nhà nước giao năm 2021 (<1,6%). Tỷ lệ nợ nhóm 5 ở mức 0,42%, giảm 0,82% so với năm 2020.

Vốn điều lệ đến cuối năm 2021 đạt 50.585 tỷ đồng, tăng 10.365 tỷ đồng so với năm 2020. Vốn chủ sở hữu đạt 81.065 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2020. Lợi nhuận trước thuế của khối công ty con năm 2021 đạt 1.094 tỷ đồng.