Giữ ổn định tư tưởng, đồng thuận toàn Đảng bộ Bộ Tài chính
Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Văn Chung

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng

Hội nghị Ban Thường vụ nghe báo cáo sơ kết công tác Đảng quý I/2024, triển khai nhiệm vụ quý II/2024; tiến độ đánh giá, phân loại, khen thưởng đối với tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ năm 2023; cho ý kiến về chủ trương thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác cán bộ; thông qua Chương trình Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ (lần thứ 16)…

Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ

Về công tác tổ chức xây dựng đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính và các cấp ủy trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác bảo vệ chính trị nội bộ; triển khai sơ kết, tổng kết các nghị quyết, kết luận, quy định… của đảng liên quan đến công tác tổ chức; đề xuất với Trung ương và Đảng ủy Khối các cơ quan trung ương những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp trong việc thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng chí Đỗ Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính, trình bày báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II/2024 của Đảng bộ Bộ Tài chính. Đồng chí Đỗ Văn Trường cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hướng về cơ sở; tăng cường phối hợp với Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính theo quy chế phối hợp công tác, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách năm 2024 và công tác xây dựng Đảng, theo Nghị quyết số 27-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Ngoài ra, Đảng ủy Bộ Tài chính kịp thời ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2024; kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025; phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí thường trực Đảng ủy, ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành và trưởng các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025…

Đảng ủy Bộ Tài chính đã lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng đảng và kịp thời chấn chỉnh hạn chế, khuyết điểm và kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc tại cơ sở; qua đó, đã phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong mọi lĩnh vực công tác; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Công tác kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên có chuyển biến tích cực, đạt được kết quả thực chất, toàn diện hơn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.

Dự báo xu hướng tư tưởng, giải quyết kịp thời vấn đề nổi cộm

Kết luận hội nghị, đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các ban tham mưu cho Đảng ủy Bộ hoàn thiện dự thảo báo cáo trên cơ sở những ý kiến đóng góp tại hội nghị.

Định hướng trong thời gian tới về công tác chính trị tư tưởng và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Đảng, đồng chí Cao Anh Tuấn cho biết, trong quý II/2024, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Đảng, của Đảng uỷ Khối các cơ quan trung ương; các nghị quyết, quyết định, chỉ thị, kế hoạch, đề án của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính.

Đồng thời, tăng cường nắm tình hình tư tưởng, tổng hợp, phân tích và dự báo những diễn biến, xu hướng tư tưởng có thể xảy ra và báo cáo, tham mưu cho cấp ủy các cấp kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, những vấn đề mới phát sinh.

Thời gian tới, Đảng ủy Bộ Tài chính tiếp tục chủ động định hướng tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên trước những sự kiện lớn của Đảng, của đất nước, của dân tộc và những vấn đề dư luận cả nước quan tâm, bảo đảm giữ vững ổn định tình hình tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ.

Về công tác tổ chức xây dựng đảng, thực hiện kết luận tiêu chuẩn chính trị cán bộ được kiện toàn cấp ủy; cho ý kiến hiệp y về công tác cán bộ, rà soát và phê duyệt bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, kiện toàn nhân sự đối với cấp ủy Đảng bộ Bộ Tài chính, các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ và các đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc…

Kiện toàn nhân sự cấp ủy Đảng ủy Bộ Tài chính

Về triển khai Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức các hội nghị để kiện toàn nhân sự cấp ủy Đảng ủy Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành kết luận tiêu chuẩn chính trị cho 330 trường hợp; cho ý kiến hiệp y về công tác cán bộ, rà soát và phê duyệt bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, kiện toàn nhân sự đối với cấp ủy Đảng bộ Bộ Tài chính, các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ.

Thực hiện công tác đảng vụ, toàn Đảng bộ đã quyết định kết nạp đảng cho 67 quần chúng ưu tú; quyết định chuyển đảng chính thức cho 45 đảng viên dự bị; tiếp nhận, làm thủ tục chuyển đảng đi, đến cho 124 trường hợp; ban hành quyết định cấp thẻ đảng viên cho 351 đồng chí. Tính đến ngày 20/3/2024 tổng số đảng viên toàn Đảng bộ 5.328 đồng chí, tham gia sinh hoạt tại 52 tổ chức đảng trực thuộc.

Thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách và công tác xây dựng đảng

Năm 2024, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính tập trung lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, cán bộ, đảng viên thực hiện quyết liệt nghị quyết của Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính ngân sách và công tác xây dựng đảng.

Theo đó, trong quý I/2024, đã đạt được những kết quả nổi bật trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, cơ quan, đơn vị theo lĩnh vực được giao. Về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, Bộ Tài chính đang triển khai xây dựng 3 dự án luật trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Về chương trình công tác của Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình/ban hành 5/11 đề án/thông tư; chương trình xây dựng thông tư của Bộ Tài chính đã ban hành 12/16 thông tư.

Về thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, số thu quý I/2024 đạt khá so dự toán chủ yếu do đã tập trung thu các khoản phát sinh quý IV và chênh lệch theo quyết toán thuế năm 2023. Các nhiệm vụ chi ngân sách trong quý I/2024 được thực hiện theo dự toán, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước và thanh toán các khoản nợ đến hạn, đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch, các nhiệm vụ chỉ an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng hưởng lương, lương hưu và trợ cấp xã hội từ ngân sách nhà nước.

Trong 3 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tập trung thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách được giao, tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; ước tính số tiền miễn, giảm thuế, phí, lệ phí trong 3 tháng đầu năm khoảng 20,6 nghìn tỷ đồng…/.