Tại Nghị định 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định cụ thể trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và xử lý đối với tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân.

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đã có quy định hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan thì tiếp tục thực hiện và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý tài sản theo quy định tại Thông tư 203/2014/TT-BTC.

Đối với số tiền thu được từ xử lý tài sản là hàng hóa tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan còn lại (nếu có) trên tài khoản tạm giữ do cục trưởng cục hải quan làm chủ tài khoản, cục hải quan thực hiện chuyển vào tài khoản tạm giữ do Sở Tài chính làm chủ tài khoản.

Trong thời gian hệ thống kế toán thuế tập trung chưa nâng cấp, Tổng cục Hải quan đề nghị các cục hải quan tỉnh, thành phố khi bán hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan phải thực hiện hạch toán theo mục XI phần I Sổ tay nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-TCHQ ngày 26/6/2020 của Tổng cục Hải quan và diễn giải “hàng tồn đọng thuộc địa bàn hoạt động hải quan”.

Đối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trước thời điểm Nghị định 29/2018/NĐ-CP, căn cứ chứng từ nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cơ quan hải quan hạch toán theo hướng dẫn tại mục XII phần 1 Sổ tay nghiệp vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1647/QĐ-BTC./.