Dù giảm rất mạnh nhưng con số lãi vẫn dương

Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của PVcomBank cho thấy, thu nhập lãi thuần của ngân hàng chỉ ở mức 1.639,6 tỉ đồng, giảm 6% so với năm 2019. Trong đó, một số khoản thu ngoài lãi của PVcomBank ghi nhận sự tăng trưởng so với năm 2019. Theo đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ dịch vụ ở mức 232,9 tỷ đồng, tăng 26,6%; lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh ở mức 184,4 tỷ đồng, tăng 158,9%; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư là gần 812,8 tỉ đồng, tăng 26%; …

Cũng theo báo cáo, chi phí hoạt động của ngân hàng là 2.341,6 tỷ đồng trong năm 2020, tăng 11,1% so với năm 2019. Vì thế, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2020 của PVcomBank chỉ còn 453,9 tỷ đồng, giảm 23,5% so với năm 2019. Nhà băng này cũng tiến hành trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng năm 2020 ở mức 378,2 tỷ đồng, giảm 1% so với năm 2019.

Kết quả, năm 2020, PVcomBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế dương ở mức 75,7 tỉ đồng, giảm 64% và lợi nhuận sau thuế ở mức 73,5 tỉ đồng, giảm 65% so với năm 2019.

Chiến lược số hóa tiếp tục là trọng điểm

Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều biến động do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, PVcomBank đã nỗ lực khắc phục khó khăn khi đảm bảo duy trì hoạt động 100% trên toàn hệ thống, triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội cùng các giải pháp tài chính hiệu quả, hỗ trợ kịp thời cho những đối tượng bị ảnh hưởng như: triển khai các gói vay ưu đãi, chính sách giảm lãi, giãn nợ cho doanh nghiệp; trao tặng quà ủng hộ các bệnh viện tuyến đầu chống dịch, xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, cấp học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Năm 2021, PVcomBank tiếp tục kiên định với định hướng tăng trưởng bền vững gắn với an toàn, hiệu quả trong hoạt động. Theo đó, PVcomBank phấn đấu doanh thu hợp nhất 12.943 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 86,6 tỷ đồng, tổng tài sản đạt 190.000 tỷ đồng, doanh thu ngân hàng mẹ 12.565 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ngân hàng mẹ đạt 80 tỷ đồng…

Để điều hành và quản trị hoạt động đạt các mục tiêu chiến lược đã đề ra, PVcomBank sẽ tiếp tục thực hiện tái cơ cấu theo lộ trình Đề án được phê duyệt và Phương án cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu đến năm 2030. Ngân hàng xác định triển khai các hoạt động kinh doanh năm 2021 theo hướng tăng trưởng thận trọng, chất lượng. PVcomBank sẽ tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thúc đẩy hoạt động tín dụng, huy động vốn, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ, mở rộng mạng lưới theo lộ trình và kế hoạch phát triển mạng lưới đến năm 2025; đa dạng hóa kênh bán và phát triển bán; tăng cường các giải pháp quản lý và nâng cao năng lực quản trị theo các tiêu chuẩn quốc tế. Ngân hàng cũng tiếp tục hoàn thiện nền tảng công nghệ thông tin hiện đại đảm bảo an toàn hệ thống và thúc đẩy hỗ trợ kinh doanh, trong đó, chiến lược số hóa tiếp tục là trọng điểm được PVcomBank chú trọng triển khai…

Kim Cương