Phần giá trị hàng tồn kho PVD phải trích lập dự phòng nằm ở nguyên liệu, vật liệu. Trong đó, nguyên vật liệu theo giá gốc là 683 tỷ đồng, trong đó giá trị phải trích lập dự phòng hơn 125 tỷ đồng.

PVD: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 125 tỷ đồng
PVD hoạt động chính trong lĩnh vực dịch vụ khoan dầu khí. Ảnh: T.L
VRG: Hàng tồn kho không có, chi phí bán hàng cũng không đồng Lộc Trời: Dòng tiền âm gần 1.300 tỷ đồng, có hơn 300 tỷ đồng phải thu khó đòi Thép Nam Kim: Nợ phải trả, phải thu và hàng tồn kho tăng vọt

Ngoài ra, cơ cấu hàng tồn kho còn có một số loại tài sản khác gồm: công cụ dụng cụ, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, hàng hóa...

Tại thời điểm cuối tháng 9, tổng thể tài sản của PV Drilling là 20.478 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn là 5.124 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu hàng tồn kho với 2.095 tỷ đồng, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 122 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của PVD đạt 1.011 tỷ đồng trong quý III/2021, giảm hơn 20% so với quý III năm ngoái. Doanh thu thuần lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 đạt 2.661 tỷ đồng, giảm gần 40% so với cùng kỳ.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III/2021 đạt 55,6 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 46% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng âm hơn 13 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái đạt 110 tỷ đồng.

Trong diễn biến dòng tiền của PV Drilling, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021 âm hơn 616 tỷ đồng, cùng kỳ năm ngoái dương 382 tỷ đồng.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư trong 9 tháng đầu năm 2021 dương 275 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính dương gần 184 tỷ đồng.