Cụ thể, MSB phải đính chính một phần nội dung trong trang 25 thuyết minh báo cáo tài chính.

Theo nội dung báo cáo tài chính sau đính chính, trang 25 là phần liên quan đến thuyết minh về sự thay đổi của dự phòng rủi ro tín dụng đối với dư nợ cho vay khách hàng.

TTL: Khoản phải thu khó đòi lớn gấp gần 33 lần lợi nhuận quý III TIS: Những rủi ro tài chính từ số liệu tài chính quý III
Ngân hàng MSB đính chính thuyết minh báo cáo tài chính quý III
MSB phải đính chính báo cáo tài chính quý III. Ảnh T,L

Tổng cộng số dư dự phòng đầu kỳ là 843 tỷ đồng, số dư dự phòng cuối kỳ cho kỳ kết thúc 30/9/2021 là 1.183 tỷ đồng. Theo đó, số dư dự phòng cuối kỳ cho kỳ kế toán kết ngày 31/12/2021 cao hơn 340 tỷ đồng so với số dư đầu kỳ.

Trước đó trong năm 2020, tổng cộng số dư dự phòng đầu kỳ của MSB là 886 tỷ đồng, số dư dự phòng cuối kỳ cho kỳ kết thúc 31/12/2020 là 843 tỷ đồng.

Nội dung trang 25 thuyết minh báo cáo tài chính cũng có phần quy định về hoạt động mua bán nợ, trong đó mua nợ bằng đồng Việt Nam là 3,75 tỷ đồng.

MSB hiện có vốn điều lệ 11.750 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 21.286 tỷ đồng, tổng nợ phải trả là hơn 174.224 tỷ đồng.

Số dư tiền gửi khách hàng tại ngày 30/9/2021 là 94.002 tỷ đồng, số dư cho vay khách hàng là 96.813 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm 2021, ngân hàng này ghi nhận thu nhập lãi thuần là 4.524 tỷ đồng, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ là 2.448 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối là 282 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh là âm 263 tỷ đồng.

Tiếp đó, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư là hơn 182 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động khác là 234 tỷ đồng, thu nhập từ góp vốn mua cổ phần là âm 292 tỷ đồng.

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng là 5.161 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 3.288 tỷ đồng./.