Theo dự thảo đang được Ngân hàng Nhà nước xây dựng, thông tư này quy định danh mục lĩnh vực mà người có chức vụ, quyền hạn trong lĩnh vực ngân hàng không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý.

Rà soát quy định về hạn chế cán bộ ngân hàng quản lý điều hành doanh nghiệp
Rà soát quy định về hạn chế cán bộ ngân hàng quản lý điều hành doanh nghiệp. Ảnh: T.L
Ngân hàng Nhà nước ban hành quy định mới về Quỹ tín dụng nhân dân Thay đổi một số quy định nhằm đơn giản thủ tục trong quản lý kinh doanh ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết, căn cứ vào mức độ rủi ro, xung đột lợi ích và mức độ liên quan tác động đến các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát thuộc Ngân hàng Nhà nước đề xuất việc quy định thời hạn người có chức vụ không điều hành doanh nghiệp, tổ chức tín dụng thuộc lĩnh vực trước đây mình quản lý sau khi thôi giữ chức vụ.

Thông tư cũng có một số quy định với các trường hợp loại trừ, không thuộc phạm vi điều chỉnh. Các quy định này để phù hợp với yêu cầu thực hiện công tác nhân sự trong ngành Ngân hàng do có những trường hợp người có chức vụ được điều động, bổ nhiệm làm đại diện vốn nhà nước tại một số tổ chức tín dụng có vốn nhà nước. Một số trường hợp đặc thù khác, chẳng hạn như nhân sự được điều động tham gia quản trị, điều hành tại các tổ chức tín dụng yếu kém, bị kiểm soát đặc biệt…/.