Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, hiện nay các đơn vị thuộc NHNN (bao gồm NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố) có thực hiện hoạt động kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, văn bản hướng dẫn về hoạt động kiểm tra của NHNN chưa có nên mỗi đơn vị có quy trình thực hiện kiểm tra khác nhau, không có sự đồng nhất.

Sẽ có quy định mới về thanh tra, giám sát ngân hàng
Sẽ có quy định mới về thanh tra, giám sát ngân hàng. Ảnh: T.L
Tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động bán bảo hiểm qua ngân hàng Sẽ sửa đổi các văn bản về quy trình giấy phép của các ngân hàng

Theo đó để các đơn vị có quy trình thống nhất trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao về kiểm tra, việc nghiên cứu, ban hành Thông tư quy định về kiểm tra của NHNN đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng là cần thiết.

Định hướng xây dựng dự thảo này nhằm tạo cơ sở thực hiện kiểm tra của NHNN đối với đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng quy định tại Luật NHNN, Luật Các tổ chức tín dụng.

Theo dự kiến của Ban soạn thảo, các quy định đưa ra trong dự thảo thông tư trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật, thực tế, tăng cường hiệu quả, hiệu lực thanh tra, giám sát hoạt động ngân hàng của đối tượng thanh tra, giám sát ngân hàng.

Nội dung dự thảo cũng được định hướng cho việc tăng cường việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng, góp phần đảm bảo sự an toàn, lành mạnh của hệ thống tổ chức tín dụng; phù hợp với quy định của Luật Thanh tra 2022 về quy trình, thủ tục thanh tra, do công tác kiểm tra chỉ khác với thanh tra về quy mô, phạm vi, nội dung./.