Sẽ sửa nhiều quy định về cho vay ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt
Sẽ sửa nhiều quy định về cho vay ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt. Ảnh: TL
Sẽ sửa đổi quy định về mạng lưới ngân hàng thương mại Các ngân hàng tọa đàm góp ý sửa đổi quy định xếp hạng ngân hàng

Theo đó, dự thảo thông tư quy định việc cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% đối với ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật số 17/2017/QH14 có hiệu lực theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tại khoản 2 Điều 3 Luật số 17/2017/QH14. (Luật số 17/2017/QH14 là văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng).

Theo dự thảo thông tư mới, nguyên tắc cho vay đặc biệt, xử lý khoản cho vay đặc biệt được quy định cụ thể với số tiền cho vay đặc biệt, mục đích sử dụng khoản cho vay đặc biệt, tài sản bảo đảm cho khoản cho vay đặc biệt, lãi suất cho vay đặc biệt, thời hạn cho vay đặc biệt, việc trả nợ cho vay đặc biệt.

Một số trường hợp, việc miễn, giảm tiền lãi cho vay đặc biệt, việc xử lý đối với khoản cho vay đặc biệt đã cho vay (bao gồm cả việc gia hạn khoản cho vay đặc biệt, lãi suất đối với nợ gốc cho vay đặc biệt quá hạn) thực hiện theo phương án cơ cấu lại, phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt.

Ngoài ra, dự thảo thông tư cũng dự kiến thay thế một số cụm từ, thuật ngữ so với văn bản hiện hành để phù hợp với thực tiễn.