Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 01 phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng (đã được sửa đổi, bổ sung), tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng (TCTD), nhất là các TCTD nhận chuyển giao bắt buộc có thêm nguồn lực tài chính để cơ cấu lại TCTD được chuyển giao, góp phần thực hiện thành công phương án chuyển giao.

Ngoài ra, việc sửa đổi thực hiện trên cơ sở rà soát, cập nhật với các quy định về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các TCTD cổ phần Việt Nam được quy định tại Luật Các TCTD (đã được sửa đổi, bổ sung) và tại Nghị định 01.

Ngoài ra, ban soạn thảo cũng sẽ rà soát cập nhật các quy định về nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của các doanh nghiệp cổ phần Việt Nam quy định tại Luật Đầu tư năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019… và quy định tại Nghị định 01.

Một nội dung nữa là rà soát các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan đến việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của TCTD Việt Nam, từ đó sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị định 01 (nếu thấy cần thiết) đảm bảo phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết.

Hướng tới việc nâng cao năng lực cho các tổ chức tín dụng

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 01 phải đảm bảo phù hợp với các quy định pháp luật liên quan, các cam kết quốc tế, phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Qua đó, văn bản luật hướng tới tạo điều kiện cho các TCTD Việt Nam tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, năng lực quản trị, điều hành, đổi mới công nghệ… (khi nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của TCTD), góp phần phát triển hệ thống TCTD lành mạnh, đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh tiền tệ quốc gia.