Trong đó, doanh thu từ lĩnh vực bảo hiểm đạt 6.513 tỷ đồng, tăng trưởng 13,8%; Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 1.704 tỷ đồng, tăng 13%; Doanh thu từ hoạt động ngân hàng tăng 12,6% và hoạt động khác tăng 82,5%. Trong cơ cấu doanh thu, các lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn nhất là bảo hiểm (71,3%) và dịch vụ tài chính (18,7%), lĩnh vực ngân hàng tiếp tục duy trì tỷ trọng 8,3%.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 826 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4%; Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 668 tỷ đồng, tăng trưởng 20,9%. Trong cơ cấu lợi nhuận, lĩnh vực bảo hiểm vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất (65,6%), trong đó lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ chiếm 43,1% và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ: 22,4%...

Tổng tài sản hợp nhất tại ngày 30/6/2014 của Tập đoàn Bảo Việt là 63.831 tỷ đồng, tăng trưởng 30,5%; Nguồn vốn chủ sở hữu đạt 11.658 tỷ đồng. /.

H.C