đại học điện lực

Bế giảng chương trình đào tạo quốc tế giữa Đại học Điện lực và Học viện Chishoml-Australia. Ảnh: m.icon.com.vn

Đó là một trong 10 nội dung mang tính đặc thù của dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm chuyển một số đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Cụ thể:

Thứ nhất, về đối tượng áp dụng (Điều 2): Chỉ áp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tập đoàn, tổng công ty nhà nước thực hiện cổ phần hóa bao gồm: Cơ sở đào tạo, giáo dục (đại học, cao đẳng, trung cấp; bệnh viện; viện).

Thứ hai, về điều kiện thực hiện thí điểm (Điều 3): Tự đảm bảo được toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên trong năm gần nhất với thời điểm thực hiện cổ phần hóa và ý kiến thống nhất của các tổ chức, đoàn thể tại đơn vị.

Thứ ba, về hình thức cổ phần hóa và phương thức bán cổ phần lần đầu (Điều 4): Giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại các đơn vị sự nghiệp công lập, đồng thời phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bán một phần vốn nhà nước hiện có hoặc kết hợp vừa bán bớt một phần vốn nhà nước vừa phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Bán đấu giá công khai và thỏa thuận trực tiếp.

Thứ tư, về quyền và nghĩa vụ của đơn vị sự nghiệp công lập sau khi chuyển thành công ty cổ phần (Điều 7): Sau khi chuyển thành công ty cổ phần, đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các Luật chuyên ngành và các quy định của pháp luật hiện hành.

Thứ năm, về xử lý tài chính tại thời điểm cổ phần hóa (Điều 9): Đối với tài sản, công nợ khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, về cơ bản thực hiện như quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần. Một số vấn đề đặc thù có nguyên tắc xử lý riêng như quy định.

Thứ sáu, xác định giá trị lợi thế kinh doanh (Điều 13): Giá trị lợi thế kinh doanh của đơn vị sự nghiệp công lập không phải tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa.

Thứ bảy, chính sách ưu đãi (Điều 20): Ngoài chính sách ưu đãi cho các đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện cổ phần hóa, các đơn vị sự nghiệp công lập còn được áp dụng một số ưu đãi như của doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Thứ tám, chính sách ưu đãi cho người lao động (Điều 23): Cho phép người lao động thuộc các đối tượng này có cam kết làm việc lâu dài, ít nhất 5 năm (kể từ ngày đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu), được mua thêm theo mức 800 cổ phần/1 năm cam kết làm việc tiếp trong doanh nghiệp, nhưng tối đa không quá 8.000 cổ phần cho một người lao động.

Thứ chín, thực hiện cổ phần hóa (Điều 25): Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước là chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập sau khi chuyển thành công ty cổ phần và có trách nhiệm cử người làm đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty cổ phần.

Thứ mười, điều khoản thi hành (Điều 27): Các bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm: báo cáo và tổ chức đánh giá về tình hình thực hiện thí điểm cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tập đoàn, tổng công ty nhà nước, theo định kỳ 6 tháng và gửi Bộ Tài chính trước thời điểm 30/7/2016, để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý IV/2016.

Theo Bộ Tài chính, về cơ bản, việc thực hiện cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện như đối với quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.

Tuy nhiên, nhằm tạo hành lang pháp lý, đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, huy động các nguồn lực xã hội và cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, cần thiết ban hành Quyết định thí điểm chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần./.

Hà Anh