Theo kế hoạch này, có 73 cơ quan, đơn vị được yêu cầu phải thực hiện triển khai và hoàn tất áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 trong thời gian từ tháng 5/2022 đến tháng 10/2022.

Giải quyết thủ tục hành chính thuế sẽ được ệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001-2015 sau tháng 10/2022. Ảnh Đỗ Doãn
Giải quyết thủ tục hành chính thuế tại TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Ảnh Đỗ Doãn

Về tổ chức thực hiện, UBND TP. Hồ Chí Minh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính thực hiện tuyên truyền, nâng cao ý thức và hướng dẫn các cơ quan xây dựng, xác định thống kê, hoàn tất chuyển đổi cũng như công bố áp dụng HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 đối với các quy trình giải quyết thủ tục hành chính và quy trình quản lý nội bộ.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Tổ chức đánh giá chứng nhận kiểm tra thực tế việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 tại các cơ quan quản lý nhà nước. Thời gian kiểm tra từ tháng 5/2022 đến tháng 9/2022.

Kế hoạch được đặt ra với mục tiêu 100% các cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND TP. Hồ Chí Minh hoàn tất việc chuyển đổi áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015; 100% thủ tục hành chính; 100% cơ quan thực hiện đúng yêu cầu và khuyến khích thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001-2015 đối với các quy trình quản lý nội bộ của các cơ quan nhà nước…/.