Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa ký Quyết định số 888/QĐ-NHNo-HSX về ban hành Quy định cho vay đối với khách hàng vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản và Quyết định số 883/QĐ-NHNo-HSX về hướng dẫn cho vay lưu vụ với lãi suất áp dụng 7%/năm.

Cụ thể, đối với cho vay đóng mới và nâng cấp tàu cá (có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên), Agribank áp dụng lãi suất cho vay 7%/năm. Trong trường hợp mặt bằng lãi suất thay đổi, Agribank sẽ báo cáo với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trình Thủ tướng Chính phủ để điều chỉnh giảm (trường hợp lãi suất giảm) hoặc cho phép NHNN tái cấp vốn (trường hợp lãi suất tăng).

Đối với cho vay vốn lưu động, Agribank áp dụng lãi suất cho vay 7%/năm trong năm đầu tính từ ngày ký kết hợp đồng tín dụng và được NHNN căn cứ vào tình hình thực tế báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh đảm bảo lãi suất cho vay không vượt quá lãi suất cho vay thấp nhất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Đối với cho vay lưu vụ, Agribank quy định đối tượng cho vay lưu vụ là các khách hàng hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu vay vốn ngắn hạn để thanh toán các khoản chi phí trồng, chăm sóc các loại cây trồng ngắn ngày có 2 vụ liền kề (cây lương thực ngắn ngày trong vùng chuyên canh gồm lúa, ngô, khoai, sắn, đậu; cây ăn quả trong vùng chuyên canh gồm: xoài, cam, quýt, nhãn, vải, măng cụt, thanh long, sầu riêng, chôm chôm, nho, bưởi, na, chanh, dừa) và chi phí chăm sóc trong thời kỳ đã thu hoạch đối với các cây lưu gốc (mía, chuối, dứa, cói), các cây công nghiệp (điều, cà phê, tiêu). Lãi suất cho vay được Agribank áp dụng theo quy định hiện hành tại thời điểm cho vay lưu vụ./.

Nguyễn Tuấn