Hỏi: Trường hợp cá nhân phải nộp thêm số thuế thu nhập cá nhân (TNCN) khi quyết toán thuế thì cá nhân nộp như thế nào?

Trả lời: Trường hợp người nộp thuế có số thuế phải nộp trong năm, người nộp thuế có thể đến các ngân hàng để đóng thuế. Nội dung nộp tiền: Tiền thuế TNCN nộp bổ sung cho kỳ thuế năm….

Nếu có phát sinh tiền chậm nộp: tiền chậm nộp thuế TNCN tiểu mục: 4917, mã chương 557 đối với nộp tiền về cục thuế hoặc 757 đối với nộp tiền về các chi cục thuế. Số tiền chậm nộp = số thuế phải nộp x 0,03%/ngày.

Hỏi: Trường hợp công ty đã giải thể, không xin được chứng từ khấu trừ thuế và thư xác nhận thu nhập thì cá nhân phải làm thế nào để quyết toán thuế TNCN đúng hạn?

Trả lời: Trường hợp tổ chức trả thu nhập không cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân do tổ chức trả thu nhập đã chấm dứt hoạt động, cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu của ngành Thuế để xem xét xử lý hồ sơ quyết toán thuế cho cá nhân mà không bắt buộc có chứng từ khấu trừ thuế.