Trả lời: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 quy định: Mọi tài sản công đều phải được Nhà nước giao quyền quản lý, quyền sử dụng và các hình thức trao quyền khác cho cơ quan, tổ chức, đơn vị và đối tượng khác theo quy định của Luật này và pháp luật có liên quan.

Tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công năng, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của pháp luật.

Sử dụng, quản lý vận hành tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập: Việc sử dụng tài sản công phải tuân thủ nguyên tắc quy định tại Điều 6 của Luật này. Không được cho mượn, sử dụng tài sản công vào mục đích cá nhân. Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết được thực hiện theo quy định tại các điều 55, 56, 57 và 58 của Luật này và quy định của pháp luật có liên quan…

Căn cứ quy định trên, tài sản công phục vụ công tác quản lý, cung cấp dịch vụ công, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cơ quan, tổ chức, đơn vị phải được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng mục đích, công năng, đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ theo quy định của pháp luật; vì vậy, việc UBND phường đề nghị UBND huyện cho mượn nhà văn hóa trung tâm huyện để tạm thời làm nhà văn hóa trung tâm của phường là chưa phù hợp với quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017.