Đó là thủ tục cấp lại/điều chỉnh/gia hạn giấy phép thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác (đối với doanh nghiệp kinh doanh trò chơi có thưởng).

Điều chỉnh một số thủ tục hành chính về ngoại hối tại bộ phận một cửa
Cắt lược một số thủ tục hành chính về ngoại hối tại bộ phận một cửa
Kết nối 100% thủ tục hành chính ngành Nông nghiệp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia Bộ Tài chính ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2022 Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kết nối một cửa quốc gia

3 thủ tục cũ bị thay thế bởi thủ tục mới trên gồm:

Thủ tục cấp lại giấy phép thu, chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác, thủ tục điều chỉnh giấy phép thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác, thủ tục gia hạn giấy phép thu chi ngoại tệ và các hoạt động ngoại hối khác.

Đây đều là các thủ tục áp dụng liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.

Các thủ tục này được sửa đổi, thay thế để phù hợp với các quy định mới tại Nghị định số 121/2021/NĐ-CP ngày 27/12/2021 của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài./.