Theo đó, mục đích của Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng nhằm triển khai chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước đến các đơn vị thuộc ngành ngân hàng trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch hành động xử lý nợ xấu
Nhiều giải pháp hướng tới việc xử lý nợ xấu trong thời gian tới. Ảnh: T.L
Ngân hàng Nhà nước ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt Lợi nhuận HDBank 6 tháng vượt 5.300 tỷ đồng, hoàn thành 54% kế hoạch năm, nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,93%

Các nội dung hành động được bám sát theo các quy định tại Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 8/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025”.

Cụ thể, kế hoạch hành động của ngành ngân hàng đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp và phân công các đơn vị hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy luật của kinh tế thị trường, theo thông lệ quốc tế, phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Các giải pháp hỗ trợ về điều hành chính sách tiền tệ cũng được ưu tiên thực hiện đồng bộ với công tác thanh tra, giám sát.

Đặc biệt, kế hoạch hành động của ngành ngân hàng đã quy định cụ thể về xử lý nợ xấu, bao gồm các nội dung: xử lý nợ xấu, nâng cao chất lượng tín dụng đối với các tổ chức tín dụng; nâng cao năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động của Công ty quản lý tài sản VAMC./.

Các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng:

Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng đã đề ra các nội dung cụ thể về nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, hiệu quả hoạt động, quản trị kinh doanh, tính minh bạch trong hoạt động; hiện đại hóa ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh; phát triển mô hình ngân hàng số; phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; Tiếp tục áp dụng và triển khai Basel II; thúc đẩy tín dụng xanh, ngân hàng xanh…