Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Số lượng và lao động của các đơn vị điều tra