TP. Hồ Chí Minh: Ủy quyền quyết định đầu tư đối với các dự án đầu tư công nhóm C
Một góc khu đô thị TP. Hồ Chí Minh: Ảnh: Sơn Nam

Dự án nhóm A gồm các dự án có tổng mức đầu tư từ 800 tỷ đồng đến hơn 2.300 tỷ đồng; nhóm B từ 45 tỷ đồng đến dưới 2.300 tỷ đồng; nhóm C từ dưới 45 tỷ đồng đến dưới 120 tỷ đồng.

Các dự án trong nhóm này trước đây sử dụng nguồn vốn ngân sách quận hoặc sử dụng vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách thành phố cho ngân sách quận (trừ các dự án tu bổ di tích có cấu phần xây dựng).

Thời hạn ủy quyền từ ngày 29/5/2023 đến ngày 31/12/2025. Để quyết định này thực thi không chồng chéo, UBND thành phố cũng chấm dứt các nội dung ủy quyền khác trái với quy định trên.

Như vậy, chủ tịch UBND các quận sẽ được thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của "người có thẩm quyền quyết định đầu tư" theo Luật Đầu tư công năm 2019, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các quy định có liên quan.

Đây được xem là một quyết định kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện đầu tư công mà các quận "nghẽn" trong suốt thời gian qua, khi TP. Hồ Chí Minh thực hiện mô hình chính quyền đô thị. Khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị, thẩm quyền này được giao về cho các sở, ngành, dù có những dự án với kinh phí quận hoàn toàn có thể đảm đương.

Qua thực tế, những bất cập nảy sinh, nhiều dự án trường học, chỉnh trang đô thị (sửa chữa, nâng cấp hẻm, vỉa hè…) dù kinh phí đầu tư không nhiều vẫn phải chờ sở, ngành tổng hợp, tham mưu trình UBND TP. Hồ Chí Minh duyệt cấp ngân sách.