Trả lời: Tại điểm d khoản 7 Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về các khoản không phải kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT). Trường hợp các bên thuê cơ sở hạ tầng nộp tiền thuê đất cho nhà nước thông qua công ty thì đây là khoản thu hộ, chi hộ nên không thuộc đối tượng phải kê khai thuế GTGT. Khi thu hộ tiền thuê đất của các bên thuê cơ sở hạ tầng. Công ty lập chứng từ thu theo quy định và không phải lập hóa đơn.

Hỏi: Khoản tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền thuê đất không?

Trả lời: Tại khoản 2 Điều 13 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ.

Tại Điều 9 Thông tư 333/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 77/2014/ TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước hướng dẫn:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đơn vị ứng trước tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì được trừ số tiền đã ứng trước vào tiền thuê đất phải nộp theo phương án được duyệt; mức trừ không vượt quá số tiền thuê đất phải nộp.