Trong Quy chế giao dịch chứng khoán niêm yết mới ban hành có nhiều quy định mới để tương thích với hệ thống giao dịch nâng cấp phiên bản 5. Theo đó, HNX bổ sung quy định về các lệnh giao dịch mới sẽ được áp dụng gồm: Lệnh thị trường giới hạn (MTL), Lệnh thị trường khớp hoặc hủy (MOK), Lệnh thị trường khớp và hủy (MAK), Lệnh giao dịch tại mức giá đóng cửa (ATC).

HNX ban hanh quy che moi

Theo quy chế mới, NĐT không được phép sửa, hủy lệnh trong 5 phút cuối phiên khớp lệnh định kỳ. Ảnh: D.T

Bổ sung quy định về việc sửa hủy lệnh thông thường, ngoài sửa giá nhà đầu tư được phép sửa khối lượng của lệnh và không được phép sửa, hủy lệnh trong 5 phút cuối phiên khớp lệnh định kỳ. Đồng thời, giá tham chiếu được tính bằng giá đóng cửa của ngày hôm trước.

HNX cũng bổ sung quy định cho các giao dịch lô lẻ, trong đó quy định giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức thỏa thuận. Các giao dịch lô lẻ chỉ được phép nhập lệnh giới hạn (LO) và tuân thủ các quy định về sửa, hủy lệnh LO tương tự như giao dịch lô chẵn…

Ngoài ra, liên quan đến giao dịch cổ phiếu quỹ, quy chế bổ sung nội dung điều chỉnh mức tối đa về khối lượng đặt lệnh hàng ngày đối với giao dịch mua lại/ bán cổ phiếu quỹ từ 5% lên 10% so với tổng số lượng đăng ký theo tài liệu báo cáo của doanh nghiệp gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Bên cạnh đó, bổ sung dẫn chiếu tới Thông tư 130/2012/TT-BTC đối với trường hợp doanh nghiệp muốn thay đổi phương án mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ.

Trong Quy chế quản lý thị trường, đăng ký giao dịch có bổ sung sửa đổi quy định cho các giao dịch lô lẻ, trong đó quy định giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức thỏa thuận. Mặt khác, bổ sung quy định về việc sửa hủy lệnh thông thường, ngoài sửa giá nhà đầu tư được phép sửa khối lượng của lệnh.

Trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu mới hoặc ngày đầu tiên giao dịch trở lại của cổ phiếu không có giao dịch trên 25 phiên liên tiếp, HNX sẽ không nhận lệnh giao dịch lô lẻ cho đến khi có giá tham chiếu được xác lập từ kết quả của phương thức khớp lệnh liên tục.

Cùng với việc nâng cấp hệ thống giao dịch, HNX đồng thời kéo dài thời gian giao dịch với các quy định chi tiết về kết cấu phiên và thời gian giao dịch (áp dụng từ 29/7) cụ thể như sau:

Phiên

Phương thức giao dịch

Giờ giao dịch

Thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục

9h00 – 11h30

Giao dịch thỏa thuận

9h00 – 11h30

Nghỉ

11h30 – 13h00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục

13h00 – 14h30

Khớp lệnh định kỳ đóng cửa

14h30 – 14h45

Giao dịch thỏa thuận

13h00 – 15h00

Thị trường giao dịch chứng khoán đăng ký giao dịch

Phiên sáng

Khớp lệnh liên tục

9h00 – 11h30

Giao dịch thỏa thuận

9h00 – 11h30

Nghỉ

11h30 – 13h00

Phiên chiều

Khớp lệnh liên tục

13h00 – 15h00

Giao dịch thỏa thuận

13h00 – 15h00

D.T