Kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho nhà cung cấp nước ngoài
Ông Nguyễn Văn Phụng - nguyên Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế)

Trả lời: Căn cứ tại khoản 1, Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT: “1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

Căn cứ khoản 10, Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT sửa đổi, bổ sung Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT nếu: “1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam”.

Căn cứ dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế thì các Nhà cung cấp dịch vụ trên nền tảng như: Google, Facebook… đã thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo phương pháp trực tiếp trên cơ sở các quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Như vậy, khi công ty thanh toán 5% thuế GTGT cho Google, Facebook nộp thuế theo phương pháp trực tiếp nên không có hóa đơn GTGT. Đồng thời chứng từ thanh toán 5% thuế GTGT cho Google, Facebook không phải là chứng từ nộp thuế nhà thầu theo quy định về pháp luật thuế nhà thầu nước ngoài.

Do đó, công ty không đủ điều kiện kê khai, khấu trừ thuế GTGT 5% đã thanh toán cho Google, Facebook theo quy định tại Điều 15 Thông tư 219 và các văn bản sửa đổi bổ sung./.