Một trong những nhóm tài sản có biến động lớn của MPC trong 9 tháng đầu năm là hàng tồn kho, tăng gấp 1,5 lần từ mức khoảng hơn 3.030 tỷ đồng đầu năm lên gần 4.500 tỷ đồng vào cuối tháng 9/2021.

Sự tăng mạnh của hàng tồn kho chủ yếu là thành phẩm, hàng hóa, với mức tăng từ 2.759 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm lên 4.559 tỷ đồng vào 30/9/2021 (giá trị chưa trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho).

Yeah 1 (mã YEG): Hàng tồn kho ‘bay hơi' 75% giá trị PVD: Dự phòng giảm giá hàng tồn kho hơn 125 tỷ đồng VRG: Hàng tồn kho không có, chi phí bán hàng cũng không đồng
MPC: Hàng tồn kho đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, tất cả đang thế chấp ngân hàng
MPC: Hàng tồn kho đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, tất cả đang thế chấp ngân hàng

Toàn bộ giá trị hàng tồn kho của Minh Phú hiện đều đang được dùng để đảm bảo cho các khoản vay tại các ngân hàng thương mại.

Con số tăng mạnh của hàng tồn kho là nguyên nhân chính làm hao hụt dòng tiền kinh doanh của công ty trong 9 tháng đầu năm 2021. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của MPC ghi nhận mức âm hơn 1.223 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.

9 tháng đầu năm 2021 cũng là giai đoạn Minh Phú phải gia tăng vay nợ để bù đắp dòng tiền kinh doanh.

Nợ phải trả của công ty tăng từ 3.613 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 5.119 tỷ đồng vào thời điểm cuối tháng 9; trong đó, nợ tăng chủ yếu ở nợ ngắn hạn với mức tăng từ 3.546 tỷ đồng lên 5.038 tỷ đồng thời điểm này. Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 3.083 tỷ đồng lên 4.020 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu thuần bán hàng và cùng cấp dịch vụ quý III/2021 đạt 2.785 tỷ đồng, giảm 37% so với cùng kỳ; lũy kế 9 tháng đạt 8.887 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III/2021 đạt 289 tỷ đồng, giảm 18,4% so với quý III năm ngoái; lợi nhuận sau thuế lũy kế 9 tháng đạt 566 tỷ đồng, giảm khoảng hơn 19% so với kết quả lợi nhuận sau thuế 9 tháng năm 2020./.