Mức độ đóng góp của bất động sản đối với nền kinh tế