Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 6 - 6,5%
Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 ở mức 6 - 6,5%